Estatutuak

LEHENENGO KAPITULUA

ELKARTEAREN IZENA, HELBURUAK, HELBIDEA, LURRALDE ESPARRUA, IRAUPENA ETA IZAERA JURIDIKOA

 IZENA

1. artikulua.-

1984ko otsailaren 12ean 1808 erregistro-zenbakiarekin inskribatutako Asociacion de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas “AMPA-IGE Basozelai-Gaztelu” del CEIP Basozelai Gaztelu HLHI de Basauri, Estatutu hauek aldatu egin dira, Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legean, Elkartzeko Eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoan eta Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen guraso-elkarteak araupetzen dituen otsailaren 10eko 66/1987 Dekretuan ezarritakoen arabera eta Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 9. eta 10.13 artikuluetan azaltzen denarekin bat etorriz.

Elkartea arau hauen mende egongo da: aipatutako elkarteei buruzko legeak, estatutu hauek (legearen aurkakoak ez badira), elkartearen gobernu-organoek behar bezala hartutako erabakiak (legearen edota estatutuen aurkakoak ez badira) eta Eusko Jaurlaritzak onesten dituen erregelamenduzko xedapenak (azken horiek osagarriak izango dira).

ELKARTEAREN HELBURUAK

2. Artikulua.- 

Elkarte honen helburuak dira:

 1. Basozelai Gaztelu HLHI-ko ikasleen gurasoek eta tutoreek Ikastetxearen jardunean eta kudeaketan erabateko parte-hartzea izateko duten eskubidea sustatzea eta begiratzea, Euskal Eskola Publikoaren legeak eta indarrean diren gainerako xedapenek diotenaren arabera.
 2. Guraso eta tutoreei beren seme-alaben eta ardurapekoen heziketarekin zerikusia duten gaietan laguntzea, aholku ematea eta beren jardueren suspergarri izatea.
 3. Ikastetxearen heziketa jardueretan parte hartzea.
 4. Irakaskuntzaren kalitatea etengabe hobetzea, bai didaktikari dagokionez bai formazioari dagokionez, ikaslearen ahalmen teknikoa eta oreka pertsonala indartuz eta giza elkartasunean, justizian eta askatasunean oinarrituriko balioak eta sentimenak landuz.
 5. Aukera berdintasuna, inolako baldintzrik gabe, gauzatzea.
 6. Adierazpen askatasuna Hezkuntza Komunitate osoan bermatu, baita ere arrazoai sozial, sexu, arraza, erlijioa edo bestelakoengatik bereizketa eza.
 7. Zerbitzuak antolatzea bai Ikastetxeko guraso eta tutoreentzat bai ikasleentzat.
 8. Gurasoek eta tutoreek Ordezkaritza Organo Gorenean /Eskola Kontseiluan ordezkaritza eta partaidetza ahalik eta handiena izan dezaten sustatzea.
 9. Guraso eta tutoreen zein ikasleen formaziorako jarduera osagarriak antolatzea, besteak beste, euskal hizkuntza eta kultura sustatzekoak eta, indarreko arauak errespetatuz, haien gain hartu nahi dituzten guztiak, Estatutuetan hala ezarrita baldin badago.
 10. Aurreiritzi eta xenofobiaren aurkako jarrerak sustatzeko eta LGTBIQ kolektiboaren eskubideen aldeko jarduera hezigarriak antolatzea guraso eta ikasleentzat.
 11. Genero berdintasuna sustatu eta emakume eta haurren kontrako   biolentzia errotik kendu.
 12. Ingurugiroaren errespetua sustatu.

Helburu horiek guztiak gauzatzeko, aurretik legeak ezartzen dituen jarraibideak beteta, hemen zerrendatuta agertzen diren ekintza hauek, edo hemen agertzen ez diren beste hainbat, eramango dira aurrera:

 • Informazioa emateko, laguntza psikologikorako, aisiarako, lanbide orientaziorako eta abarretarako zerbitzu orokorrak.             
 • Material didaktiko eta curriculuma garatzeko baliabideak banatzeko sistema antolaketa.
 • Eskola orduez kanpoko jarduerak eta eskolako jardueren osagarri direnak antolatzea, adibidez bidaia kulturalak, kirol txapelketak, ekintza soziokulturalak etab.
 • Hitzaldiak, formazio ikastaroak, guraso eskolak etab. antolatzea guraso eta tutoreen parte hartzeari buruz.

Aurreko idatz-zatian azaldutako jarduerak gorabehera, elkarteak, bere xedeak betetzeko, honako hauek egin ahalko ditu:

 • Helburuak betetzeko edo horretarako baliabideak biltzeko era guztietako jarduera ekonomikoak gauzatu.
 • Era guztietako ondasunak edozein tituluren bidez eskuratu eta eduki, eta mota guztietako egintzak eta kontratuak egin.
 • Nolanahiko ekintzak burutu, betiere legeekin eta Estatutuekin bat etortzekotan.

HELBIDEA

3. artikulua.-

Elkarte honen egoitza helbide honetan egongo da: kalea: Basozelai zkia: 13, herria Basauri PK 48970 Probintzia Bizkaia

Elkarteak, horretaz gain, beste egoitzarik eduki dezake Autonomia Erkidegoan, Batzar Orokor Bereziak horrela erabakiz gero.

LURRALDE-EREMU           

4. artikulua.-

Elkarte honek nagusiki lurralde-eremu honetan gauzatuko ditu bere zereginak:  Bizkaia

IRAUPENA ETA DEMOKRAZIA-ARAUA

5. artikulua.-

Elkartea iraunkorra izateko eratu da, eta VI. kapituluan esaten den bezala ezohiko batzar orokorrean hartutako erabaki bidez baino ezingo da desegin, edo legeetan aurreikusitako arrazoiren batengatik.

Elkartearen funtzionamendua eta barne-antolamendua demokratikoa izango da, eta pluraltasuna erabat errespetatuko da. Erabat deusezak izango dira elkartzeko oinarrizko eskubidearen alderdietako edozein betetzen ez duten itunak, estatutu-xedapenak eta erabakiak.

 

BIGARREN KAPITULUA

AGINTE- ETA ADMINISTRAZIO-ORGANOAK

6. artikulua.-      

Elkartearen agintea eta administrazioa kide anitzeko organo hauen esku egongo da:

 • Bazkideen Batzar Orokorra izango da organo gorena.
 • Zuzendaritza Batzordea izango da kide anitzeko zuzendaritza-organo iraunkorra.

BATZAR OROKORRA

7. artikulua.-

Batzar Orokorra bazkide guztiek osatzen dute, eta organo honen bidez adierazten dira bazkideen nahiak.

Batzar Orokorraren ahalmenak:

 1. Elkartearen jarduera-plan orokorra onartzea.
 2. Urteko kontuak eta hurrengo ekitaldiko aurrekontua aztertu eta onartzea.
 3. Zuzendaritza Batzordearen kudeaketa onartzea.
 4. Estatutuak aldatzea.
 5. Elkartea desegitea.
 6. Lehendakaria, idazkaria, diruzaina eta kide anitzeko aginte-organoko gainontzeko kideak, baldin badaude, izendatzea eta kargutik kentzea.
 7. Beste elkarte batzuekin batera federazioak eta konfederazioak osatzea, edota horietatik ateratzea.
 8. Ondasun higiezinak erabili edo besterentzeko erabakiak hartzea.
 9. Aginte-organoko kideei ordaindu egin behar zaiela erabakitzea.
 10. Kuota arruntak eta bereziak ezartzea. Ahalmen hau, hala ere, Batzar Orokorrak aginte-organoari eskuordetu diezaioke horretarako bereziki hartutako erabakiaren bidez.
 11. Bazkideak behin betiko kanporatzeko erabakia hartzea.
 12. Beste organo sozialen bati esleitu gabeko beste edozein eskumen.

8. artikulua.-      

Batzar Orokorrak ohiko bilkurak eta bilkura bereziak egingo ditu.

9. artikulua.-

Batzar Orokorrak gutxienez urtean behin egin beharko du ohiko bilkura: ikasturteko hirugarren hiruhilekoan izango da, 7. artikuluko a), b) eta c) idatz-zatietan zehaztutako erabakiak hartze aldera.

10. artikulua.-    

EZ-Ohiko Batzar Orokorra Zuzendaritza Batzordeak erabakitzen duenean bilduko da, bere ekimenez edota bazkideen %25ak eskatu duelako. Bilkura eskatzeko arrazoiak eta helburuak azaldu beharko dira baina, nolanahi ere, honako gaiak aztertzeko eta erabakitzeko, bilkura berezia egingo da:

 1. Estatutuak aldatzeko.
 2. Elkartea desegiteko.

11. artikulua.-    

Batzar Orokorra biltzeko deialdiak idatziz egin behar dira, eta bilkurak egingo diren tokia, eguna eta ordua adierazi beharko dira, bai eta gai-zerrenda ere, eztabaidatuko diren gaien aipamen zehatzarekin. Deialdia egiten denetik gutxienez hamar egun pasatu beharko dira bilkura lehen deialdian egiteko. Hala badagokio, bigarren deialdiaren data eta ordua ere adieraz daitezke. Dena dela, deialdi batetik bestera gutxienez ordu erdiko tartea utzi beharko da.

Batzar orokorrak, arruntak nahiz bereziak, balio osoz eratuta geratuko dira lehenengo deialdian botoa emateko eskubidea duten elkartekideen herena bertaratzen bada; eta bigarren deialdian, botoa emateko eskubidea duten elkartekideen kopurua edozein dela ere.

12. artikulua.-

Batzar Orokorraren erabakiak gehiengo soilez hartuko dira, hau da, bertaratuen nahiz ordezkatuen baiezko botoak ezezkoak baino gehiago direnean. Alabaina, bertaratuen edo ordezkatuen gehiengo kualifikatua beharko da (baiezko botoak baliozko botoen erdia baino gehiago izatea, alegia) erabaki hauek hartzeko:

 1. Elkartea desegitea.
 2. Estatutuak aldatzea.
 3. Ondasunak erabili edo besterentzea.
 4. Ordezkaritza-organoko kideei ordaintzea.

Kide bakoitzeko boto bat.

13. artikulua.-

Bazkideek beste edozein bazkideren esku utzi dezakete batzar orokorretara joateko ordezkaritza. Ordezkaritza hori idatziz eskuordetu beharko da, eta Batzarreko idazkariari eman bilera hasi baino lehen. Elkartearen egoitza dagoen herritik kanpo bizi diren bazkideek ordezkaritza beste norbaiten esku uzteko agiria postaz bidali dezakete.

ZUZENDARITZA BATZORDEA

14. artikulua.-

Zuzendaritza Batzordea da Batzar Orokorraren xedapen eta zuzentarauei jarraikiz elkartearen interesak kudeatu eta ordezkatzen dituen organoa. Elkartekideek baino ezingo dute osatu ordezkaritza-organoa.

Zuzendaritza Batzordea osatuko dutenak honakoak izango dira: (EZ ADIERAZI ZUZENDARITZA-BATZORDEKO IZEN PROPIORIK, BAIZIK ETA ZUZENDARITZA-BATZORDEKO KARGUAK, SOILIK)

Lehendakaria

Idazkaria

Diruzaina

Lehendakariordea

Batzorkideak Gehienez:….

15. artikulua.-

Zuzendaritza Batzordeko kideren bat bilera horietara  hiru aldiz jarraian, edo, tarteka  sei aldiz agertzen ez bada, dagokion kargua utzi egin beharko du, hutsegite horiek ez baditu arrazoitzen.

16. artikulua.-

Zuzendaritza Batzordeko kargudunak, Batzar Orokorrak hautatuko ditu eta bi urterako izango dira. Batzordeak berariz ezeztatu ezean, eta behin eta berriro hautatu ahal izango dira. 

17. artikulua.-

Zuzendaritza Batzordeko kide izateko, ezinbestean baldintza hauek bete beharko dira:

 1. Adin nagusikoa izatea, eskubide zibil guztien jabe izatea, eta indarrean dauden legeetan bildutako bateraezintasun-arrazoirik ez izatea.
 2. Estatutuetan aurreikusitako moduan izendatua izatea.
 3. Elkarteko bazkidea izatea.

18. artikulua.-    

Zuzendaritza Batzordeko kide izateko, lehendabizi, Batzorde Nagusiak izangaia hautatu behar du eta, gero, izendatu horrek kargua onartu behar du.

Zuzendaritza Batzordekideen dieta eta gastuak ordaintzea erabaki dezake Batzar Orokorrak.

19. artikulua.-

Zuzendaritza Batzordeko kideek kasu hauetan utziko dituzte karguak:

 1. Agintealdia bukatzen denean.
 2. Dimititzen baldin badute.
 3. Bazkide izateari uzten diotenean, edo kargua betetzeko ezintasun-arrazoiak dituztenean.
 4. Estatutu hauetako 16. artikuluaren arabera, Batzar Orokorrak kargua baliogabetzea erabakitzen duenean.
 5. Hiltzen baldin badira.

“a)” idatz-zatian   agertze dena baldin bada kargua uzteko arrazoia, Zuzendaritza Batzordeko kideek jardunean jarraituko dute lehenengo batzar orokorra egin arte. Batzar horretan aukeratuko dira kargudun berriak.

b), c), d) eta e) idatz-zatietan agertzen dena baldin bada arrazoia, hutsik gelditutako kargua betetzeko norbait behin-behingoz izendatuko du Zuzendaritza Batzordeak, eta Batzar Orokorrak erabakiko du izendapena onetsi ala ez. Ezetsi egiten badu, behar diren kargu izendapenak egingo ditu.

Organo honen osaeran egiten diren aldaketa guztien berri emango zaio Elkarteen Erregistroari.

20. artikulua.-    

Honako hauek dira Zuzendaritza Batzordearen zereginak:

 1. Elkartearen eguneroko kudeaketaz arduratzea, Batzar Orokorraren jarraibideekin bat etorriz eta haren kontrolpean.
 2. Elkarteak aurrera eramango dituen ekintzen egitaraua egitea.
 3. Elkartearen helburuak lortzeko Zuzendaritza Batzordeak komisioak sortu ahal izango ditu.
 4. Gastu eta sarreren urteko aurrekontua eta aurreko urteko kontuen egoera-orria Batzar Orokorrari aurkeztea, hark onar ditzan.
 5. Batzar Orokorraren bileretako gai-zerrendak egitea, eta ohiko nahiz ezohiko batzar orokorretarako deialdiak egitea erabakitzea.
 6. Bazkideek egiten dituzten proposamen eta iradokizunei erantzutea eta horien inguruan hartu beharreko neurriak hartzea.
 7. Estatutu hauetako aginduak interpretatzea eta Estatutuetako hutsuneak betetzea, betiere elkarteen inguruan indarrean dauden legeekin bat etorriz.
 8. Batzar Orokorrak berariazko erabakien bidez ematen dizkion eskumenak erabiltzea, betiere ez badira haren eskumen esklusibokoak.

21. artikulua.-    

Zuzendaritza Batzordearen bilkurak lehendakariak erabaki edo batzordekideren batek eskatzen duen bakoitzean egingo dira. Bilkurako buru lehendakaria izango da, ez balego, lehendakariordea; eta horien faltan, batzordekide zaharrena.

Batzordeak hartutako erabakiak baliozkoak izateko, biltzen diren batzordekideen gehiengoak aldeko botoa eman behar du. Horretarako, gutxienez batzordekideen kopuruaren erdiak egon beharko du bilkuran. Berdinketarik egonez gero, lehendakariaren kalitateko botoa izango da erabakiko duena.

Idazkariak bilera-aktak egingo ditu eta akta horiek gero dagokion liburuan transkribatuko dira.

KIDE BAKARREKO ORGANOAK

BATZORDEBURUA

22. artikulua.-    

Lehendakariak beregain hartuko du elkartearen legezko ordezkaritza, eta Zuzendaritza Batzordeak eta Batzar Orokorrak hartutako erabakiak gauzatuko ditu. Era berean, aipaturiko bi organo horietako lehendakaria izango da.

23. artikulua.-

Lehendakariak honako hauek denak egiteko ahalmena izango du:

 1. Zuzendaritza Batzordearen eta Batzar Orokorraren bilera-deiak egin, bilerak bukatutzat eman, bileretan sortzen diren eztabaidak bideratu, eta boto-berdinketa gertatuz gero kalitate-botoarekin erabakitzea.
 2. Elkartearen ekintzen egitasmoa Zuzendaritza Batzordeari proposatzea eta elkartearen zereginak bultzatu eta bideratzea.
 3. Baliozki erabakitako ordainketak egiteko agintzea.
 4. Sortzen diren premiazko arazoak konpontzea, eta egiten den lehenengo bilkuran Zuzendaritza Batzordeari horren berri ematea.
 5. Batzar Orokorrak berariazko erabaki bidez ematen dizkion eskumenak erabiltzea, betiere ez badira haren eskumen esklusibokoak.

BURUORDETZA (Egongo balitz)

24. artikulua.-

Lehendakariordeak lehendakariari lagunduko dio, eta lehendakariak aldi batean bere kargua bete ezin badu, lehendakariordeak ordezkatuko du. Era berean, lehendakariak berariaz eskuordetzen dizkion ahalmen guztiak izango ditu.

IDAZKARITZA

25. artikulua.-

Idazkariari dagokio, zehazki, elkartean sartzeko eskabideak jaso eta izapidetzea, fitxategia eta Bazkideen Erregistro Liburua zaintzea, eta Akta Liburuaren zaintzaren eta idazketaren ardura izatea.

Era berean, elkarteen arloan indarrean dauden legezko xedapenak betetzeaz arduratuko da, erakundearen agiri ofizialak zainduz, elkarteko liburuen eta artxiboen edukia egiaztatuz eta Zuzendaritza Batzordeko izendapenen eta egoitza sozialaren aldaketen berri emateko egin beharreko jakinerazpenak eginez agintari eskudunari.

DIRUZAINTZA

26. artikulua.-

Egindako diru-sarrera eta ordainketen berri emango du diruzainak, eta diru-sarrera eta gastuen urteko aurrekontua eta aurreko urteko kontuen egoera ere jakinaraziko du. Horiek guztiak Zuzendaritza Batzordeari aurkeztu behar dizkio, eta horrek Batzar Orokorrari, hark onartu ditzan.

BOKALAK

27. artikulua.-    

Batzordekideen zereginak dira:

 1. Zuzendaritza Batzordearen bilkuretan parte hartzea, batzordekideek hitz egiteko eta botoa emateko eskubidea dutela.
 2. Jasotzen dituzten izendapenei dagozkien edo betetzen duten ordezkaritzari dagozkien zereginak betetzea.
 3. Elkartearen helburuak lortzeko egoki diren jarduerak eta ekimenak sustatzea eta indartzea.

 

HIRUGARREN KAPITULUA

BAZKIDEAK: ONARTUAK IZATEKO BALDINTZA ETA PROZEDURAK, ETA BAZKIDE-MOTAK

28. artikulua.-

Elkartekide izan nahi eta honako baldintza  hauek betetzen dituzten guztiek  izan daitezke Elkarteko bazkide:

 • Basozelai Gaztelu HLHI-ko ikasleen guraso edo tutorea izatea.
 • Adin nagusikoa edo adingabe emantzipatua izatea, norberaren eskubideak erabiltzeko inolako lege-baldintzaren menpe ez egotea.
 • Asamblada Orokorrean ezarritako kuota ordaintzea.
 • Elkarteren helburuekin bat egitea eta estatutu hauetan xedatutakoa onartzea.

29. artikulua.-    

Elkarteko kide izateko eskaera, seme-alabak lehenengo aldiz zentroan matrikulatzeko garaian egin ahal izango dute gurasoek edo tutoreek, edo baita beste edozein unetan ere, aldez aurretik Zuzendaritza-Batzordeari hala eskatuta eta Estatutu hauek zehazki onartuz. Zuzendaritza Batzordeak hartuko du eskaria onartzeko edo baztertzeko erabakia; nolanahi ere, badago erabaki horren kontra gora jotzeko aukera, Batzar Orokorrera jotzeko aukera, hain zuzen.

30. artikulua.-

Batzar Orokorraren erabakiz, elkarteak Ohorezko Bazkide izendatu ahal izango ditu bazkide izateko baldintza guztiak bete arren elkartearen helburuak betetzeko bertaratu ezin diren pertsonak. Bazkide horiek ohorezkoak dira soilik, eta beraz, ez dira legezko bazkide, ez dute elkarteko zuzendaritza eta administrazioko gobernu-organoetan parte hartzeko eskubiderik, ez eta inongo betebeharrik ere.

BAZKIDEEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

31. artikulua.-    

Elkarteko bazkide guztiek honako hauek denak egiteko eskubidea dute:

 1. Elkarteei buruzko Legearen edo Estatutuen kontrako erabaki eta jardunak inpugnatzea, inpugnatutako erabakiaren edukia ezagutu duten edo ezagutzeko aukera izan duten egunetik egutegiko 40 eguneko epean.
 2. Elkarteko gobernu- eta ordezkaritza-organoen osaera, elkartearen kontu-egoera eta elkartearen jarduerei buruzko informazioa jasotzea.
 3. Elkarteko beste bazkideen nortasuna, diru-sarreren eta gastuen egoera, eta elkartearen ekintzen garapenaren berri edozein unetan izatea, datu pertsonalak babesteko arautegian aurreikusitako moduan.
 4. Batzar orokorretarako deiak jasotzea, batzar orokorretara joan eta hitz egin eta botoa emateko eskubidea erabiltzea, eta eskubide hori beste bazkideren baten esku utzi ahal izatea.
 5. Elkartearen Estatutu hauen arabera, elkarteko zuzendaritza-organoetan parte hartzea eta organo horietarako hautatzaile nahiz hautagai izatea.
 6. Indarrean dauden legeetan zehaztutako bazkideen fitxategian agertzea, eta elkartearen ikurra, baldin badu behintzat, erabiltzea.
 7. Estatutuen eta, egonez gero, barne-araudiaren ale bana edukitzea, eta zuzendaritza-organoei eskakizunak eta kexak aurkeztea.
 8. Elkartearen talde-ekintza sozialetan parte hartzea, eta bazkideentzako tresnak erabiltzea (elkartearen egoitza, liburutegiak, eta abar), Zuzendaritza Batzordeak kasu bakoitzean erabakitzen duenaren arabera.
 9. Bazkideari diziplinazko neurriak ezarri aurretik, bazkideak idatziz adierazitakoa kontuan hartzea eta neurri horiek hartzea eragin duten arrazoiei buruzko azalpenak jasotzea. Neurriak hartzeko arrazoiak bazkideei dagozkien betebeharrak ez betetzean soilik oinarritu daitezke.
 10. Edozein unetan baja ematea. Hala ere, hartu bai baina bete gabe dituzten konpromisoak bete beharko dituzte.

32. artikulua.-    

Bazkideen betebeharrak hauek dira:

 1. Elkartearen helburuekin bat etortzea eta helburu horiek betetzen laguntzea.
 2. Kuotak, derramak eta Estatutuen arabera bazkide bakoitzari dagozkion bestelako ekarpenak ordaintzea.
 3. Estatutuetatik eratorritako bestelako betebeharrak betetzea.
 4. Elkarteko zuzendaritza-organoek baliozki hartutako erabakiei men egin eta erabaki horiek betetzea.

BAZKIDE IZATEARI UZTEA

33. artikulua.-    

Bazkide izateari uzteko arrazoiak honakoak izango dira:

 1. Hil egitea. 
 2. Bazkidea bere borondatez joatea.
 3. Zuzendaritza Batzordeak elkartetik bidaltzeko zigorra ezartzea, arrazoi honengatik: Estatutuotatik eratorritako betebeharrak eta Batzar Orokorrak edo Zuzendaritza Batzordeak baliozki hartutako erabakietan ezarritako betebeharrak nahita eta larriki behin eta berriz hausteagatik.
 4. Haurra ikastetxeko ikaslea izateari uzten dionean.

ZIGOR-ARAUAK

34. artikulua.-

Bazkideek behin eta berriz hausten badituzte Estatutuak edo Batzar Orokorrak nahiz Zuzendaritza Batzordeak hartutako erabakiak, Zuzendaritza Batzordeak bazkide horiek zigortu ahal izango ditu.

15 egunetik hilabetea bitarte eskubideak kentzetik elkartetik betiko kanporatzea izan daiteke zigorra, ondorengo artikuluek adierazitako moduan.

Horretarako, zigorgarriak izan daitezkeen jokabideak aztertzeko ikerketa egin dadila erabaki dezake lehendakariak. Ikerketaren instrukziogilea idazkaria izango da, eta berak proposatuko dizkio Zuzendaritza Batzordeari hartu beharreko neurriak.

Zigorra ezartzeko ahalmena Zuzendaritza Batzordeak izango du, Idazkariak ez du horretan parte-hartzerik izango (instrukziogilea delako), eta zigorra ezarri aurretik interesdunari entzunaldia eskainiko zaio. Zigortzeko erabakia arrazoitu egin beharko da beti, eta erabaki horren aurkako errekurtsoa jarri ahalko zaio Batzar Orokorrari.

35. artikulua.-

Bazkideren batek elkartetik kanporatua izateko moduko ustezko egintzaren bat egiten badu, hau da, Estatutuotatik eratorritako betebeharrak eta Batzar Orokorrak edo Zuzendaritza Batzordeak baliozki hartutako erabakietan ezarritako betebeharrak nahita eta larriki behin eta berriz hausten baditu, gertaeren berri izatearren, lehendakariak idazkariari agindu diezaioke aurretiazko eginbide zehatz batzuk egin ditzala, behar den informazioa jasotzeko. Eginbide horiek ikusita, lehendakariak jarduerak artxibatzeko agintzea edo elkartetik kanporatzeko zigor-espedienteari hasiera ematea erabaki dezake.

36. artikulua.-

Elkartetik kanporatzeko zigor-espedientea hasten bada, idazkariak, gertakariak egiaztatu ondoren, idatzi bat bidaliko dio interesdunari, leporatzen zaizkion karguen berri emateko. Kargu horiei erantzuteko, interesdunak bere aldeko arrazoiak azaldu ahal izango ditu hamabost eguneko epean. Epe hori amaituta, edonola ere, Zuzendaritza Batzordearen lehenengo bilkurako gai-zerrendan sartuko da kasua, eta Batzordeak hartuko du erabakia. Erabakian ez du parte hartuko espedienteko instrukziogilea izan den idazkariak.

Elkartetik kanporatzeko erabakia interesdunari jakinaraziko zaio eta, era berean, hurrengo ezohiko batzar orokorrean errekurtsoa aurkez dezakeela azalduko zaio. Hiru hilabeteren barruan batzar horretarako deirik egiten ez bada, errekurtsoa ebazteko batzarrerako deia egin beharko da. Bitartean, Zuzendaritza Batzordeak inputatuari bazkide-eskubideak etetea erabaki ahal izango du, eta Zuzendaritza Batzordeko kide bada, kargu hori utzarazi beharko dio.

Batzar Orokorrari kanporatzeko espedientea aurkeztuz gero, idazkariak espedientearen laburpena egingo du, Zuzendaritza Batzordeak interesdunak aurkeztutako idatziaren eta egintzen berri zehatza Batzar Orokorrari eman ahal izateko, azken horrek dagokion erabakia har dezan.

37. artikulua.-

Kanporatzeko erabakia arrazoitu egin behar da beti, eta erabaki hori interesdunari jakinarazi behar zaio. Interesdunak, eskubideaz baliatuz, auzitegietara jo ahal izango du bere ustez erabakia legearen edo Estatutuen aurkakoa bada.

38. artikulua.-

Bazkideren bati kanporaketaren berri ematerakoan —berak nahi izanda edo zigorra ezarri zaiolako— bete gabe dituen betebeharrak bete ditzala eskatuko zaio.

 

LAUGARREN KAPITULUA

SORTZE-ONDAREA ETA AURREKONTU-ARAUAK

39. artikulua.-    

Elkarteak ez du sortze-ondarerik.

40. artikulua.-

Elkarteak, bere jarduerak aurrera eramateko, diru-baliabide hauek aurreikusten ditu:

 1. Sarrera-kuotak.
 2. Erabakitzen diren aldizkako kuotak.
 3. Elkartearen ondasun eta eskubideetatik datozen emaitzak, eta legez jasotzen dituen diru-laguntzak, legatuak eta dohaintzak.
 4. Zuzendaritza Batzordeak Estatutuen helburuak lortzeko egin beharrekotzat jotzen dituen jarduera zilegietatik datozen diru-sarrerak.

Elkarte- eta ekonomia-ekitaldia urtekoa izango da, eta ekitaldia urte bakoitzeko abuztuaren 31ean itxiko da.

Elkarteak, jarduera ekonomikoak (zerbitzuak ematea barne) gauzatuz lortzen dituen irabaziak bere helburuak betetzeko baino ez dira erabili beharko. Inola ere ezingo dira elkartekideen artean banatu, ez eta haien ezkontideen edota haiekin antzeko afektibitate-harremanean bizi diren pertsonen artean eta haien senideen artean ere. Ezingo zaizkie, halaber, irabazteko asmoa duten pertsona juridiko edo fisikoei doan laga.

 

BOSGARREN KAPITULUA

ESTATUTUAK ALDATZEA

41. artikulua.-    

Estatutuen aldaketa bazkideen Batzar Orokorrean erabaki behar da, bai bere ekimenez, bai bazkideen %25ak eskatuta; Batzar Orokorrak xede horrekin deitua izan behar du. Dena den, bi kasuetan Zuzendaritza Batzordeak hiru bazkidek osatutako batzorde-txostengile bat izendatuko du, aldaketa-egitasmoa idazteko. Egitasmo hori Zuzendaritza Batzordeak ezarritako jarraibideen arabera egingo da, eta Batzorde berak jarriko du egitasmoa amaitzeko epea.

42. artikulua.-

Aldaketa-egitasmoa epe barruan idatzi eta gero, lehendakariak Zuzendaritza Batzordearen hurrengo bilkurako gai-zerrendan sartuko du. Zuzendaritza Batzordeak egitasmoa onartuko du edo, bestela, lantaldeari itzuliko dio, berriz aztertu dezan.      

Egitasmoa onartuz gero, Zuzendaritza Batzordeak hurrengo batzar orokorreko gai-zerrendan sartzea erabakiko du edo, bestela, horretarako propio batzar orokor baterako deia egitea.

43. artikulua.-

Batzarrerako deiarekin batera, Estatutuetako aldaketen testua bidaliko da, bazkideek egoki iruditzen zaizkien zuzenketak Idazkaritzan aurkeztu ahal izateko. Zuzenketa horiek Batzar Orokorrari helaraziko zaizkio, batzarra egin baino zortzi egun lehenago jaso badira Idazkaritzan.

Zuzenketak banaka nahiz taldeka egin daitezke, idatziz, eta aukerako beste testu bat izan beharko dute. Zuzenketak bozkatu ostean, Batzar Orokorrak Estatutuak aldatzeko erabakia hartuko du, eta Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatzen denetik aurrera baino ez du eragina izango hirugarrenengan.

 

SEIGARREN KAPITULUA

ELKARTEA DESEGITEA ETA ELKARTE-ONDAREAREN ZERTARAKOA

44. artikulua.-

Elkartea arrazoi hauengatik desegingo da:

 1. Bazkideek hala nahi dutelako. Nahi hori horretarako bildutako ezohiko batzar orokorrean azaldu beharko da.
 2. Beste elkarteren batek xurgatu duelako edo beste elkarte batzuekin bat egin duelako.
 3. Legez ezarritako gutxieneko bazkide-kopururik ez duelako.
 4. Epai irmo batek elkartea desegitea agintzen duelako.
 5. Elkartearen helburuak betetzea ezinezkoa delako.

45. artikulua.-

Elkartea deseginez gero, erabakia hartu duen ezohiko Batzar Orokorrak Kitapen Batzordea izendatuko du. Batzorde hori Zuzendaritza Batzordeko hiru kidek osatuko dute eta dagoen diruaz arduratuko da.

Bazkideekiko eta besteekiko elkarte-betebeharrak bete ondoren, geratzen den elkarte-ondarea, geratzen bada behintzat irabazi-asmorik gabeko erakunde bati edo irabazi-asmorik gabeko ekimenen bati eman beharko zaio.

AZKEN XEDAPENA

Estatutu hauek garatzeko asmoz, Batzar Orokorrak barne-araudia onartu ahal izango du. Horrek inolaz ere ez ditu estatutuetako aginduak aldatuko.